จำนวนครูทั้งหมด: 31 คน

ผู้ชาย: 15 คน

ผู้หญิง: 16 คนโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 081-0955977

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS