ชื่อโรงเรียน ส่งเสริมอิสลามศึกษา ที่ตั้ง 29 ตำบล ท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร 0810955977 E-mail sis.2554 @ gmail.com ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2550 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 12 ไร่ 6 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา เป็นที่รู้จักในนาม“ปอเนาะท่ายามู” ก่อตั้งขึ้นโดย โต๊ะครูหะยีมะแอ สุหลง ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ม. 3 ต. ท่ากำชำ อ. หนองจิก จ. ปัตตานี ท่านก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 บนเนื้อที่ส่วนตัวประมาณ 14 ไร่ ที่ บ้านท่ายามู หมู่ 3 ต. ท่ากำชำ อ. หนองจิก จ. ปัตตานี
ลักษณะการสอนเป็นการสอน กีตาบ และอัลกุรอาน บนบาลายอย่างเดียว

 • วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ท่านได้เพิ่มรูปแบบการสอน เป็นการสอนในชั้นเรียนระดับอิบตีดาอียะห์ แต่ไม่มีการวัดผล
 • วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538 ท่านก็ได้ขยายหลักสูตรจาก อิบตีดาอียะห์ เป็นมูตาวัตซีเตาะห์
 • วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 ปอเนาะแห่งนี้ได้เข้าร่วมในโครงการ ปอเนาะขยายผลตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ ฯ
 • วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ได้เข้าจดทะเบียนเป็นสถาบันปอเนาะในนาม “สถาบันศึกษาปอเนาะส่งเสริมอิสลามวิทยา”
 • วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ลูกชายของท่านชื่อ นายอัดนัน สุหลง ต้องการเปลี่ยนแปลง จากสถาบันปอเนาะ เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และได้ดำเนินการต่อมาเรื่อยๆ จนถึง วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ปัตตานี ในชื่อใหม่ คือ โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา โดยมีนายอัดนัน สุหลง เป็นผู้รับใบอนุญาต
 • วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามมาตรา 15 ( 1 ) ให้เปิดสอนวิชาอิสลามศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 อิบตีดาอียะห์ จนถึง ปีที่ 3 มูตาวัซซีเฏาะห์ และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนวิชาสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 3 (ช่วงชั้นที่ 3 ) ได้รับอนุญาตความจุนักเรียนจำนวน 210 คน จำนวน 4 ห้องเรียน
 • วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรวิชาสามัญศึกษาเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ) และได้รับอนุญาตความจุนักเรียนจำนวน 390 คน จำนวน 8 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปน 08/2553
 • วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้รับอนุญาตให้ขยายความจุนักเรียนเป็นจำนวน 570 คน จำนวน 12 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปน 122/2555
 • วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้รับอนุญาตให้โอนโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษาให้แก่มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ลงนามโดย นายนิเลาะ นิเฮง บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา และอนุญาตเปิดสอนวิชาสามัญศึกษาเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 6 และได้รับอนุญาตความจุนักเรียนจำนวน 570 คน จำนวน 12 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปน 02/2555
 • วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1-3 ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนได้รับอนุญาตหลักสูตรวิชาสามัญศึกษาเป็น ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 6 และได้รับอนุญาตความจุนักเรียนจำนวน 570 คน จำนวน 12 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปน 138/2555
 • วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ได้รับอนุญาตให้ขยายความจุนักเรียนเป็นจำนวน 776 คน จำนวน 16 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ 0211.11/6688
 • วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนได้รับอนุญาตหลักสูตรวิชาสามัญศึกษาเป็น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 6 และได้รับอนุญาตความจุนักเรียนจำนวน 776 คน จำนวน 16 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปน 092/2556
 • วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตให้ขยายความจุนักเรียนเป็นจำนวน 1,286 คน จำนวน 26 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ 0211.11/274
 • วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้รับอนุญาตให้ขยายความจุนักเรียนเป็นจำนวน 1,541 คน จำนวน 31 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ 0211.11/9722
 • วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้รับอนุญาตให้ขยายความจุนักเรียนเป็นจำนวน 1,898 คน จำนวน 38 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ 0211.11/8081
 • โรงเรียนมีที่ดิน จำนวน 2 แปลง มีเนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน 12 ไร่ 06 ตารางวา และมีอาคารเรียน 6 หลัง จำนวน 38 ห้องเรียน และอาคารประกอบ 1 หลัง จำนวน 2 ห้องเรียน ความจุนักเรียนสูงสุดของนักเรียนทั้งโรงเรียน 1,898 คน

โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS